Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's thereEl Blazer

El Blazer
Real Name:  Takuya Sugi
Alias # 2:  Yoshitsune
Alias # 3:  Shanao
Alias # 4:  Mini CIMA
Alias # 5:  Little Dragon
Alias # 6:  HUSTLE Kamen Ranger Red
Alias # 7:  Michinoku Ranger Gold
Alias # 8:  AHII
Alias # 9:  The★ZEST
Alias #10:  Catfish Man
Alias #11:  Rabbit Boy
Height:  5 foot 3 - 160.0 cm
Weight:  143 lbs. - 64.9 kg
Date Of Birth:  November 18, 1976
(age 41)