Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's there


Jinsei Shinzaki
sasaki.jpg
Jinsei Shinzaki
Real Name:  Kensuke Shinzaki
Alias # 2:  Power
Alias # 3:  "The White Angel" Hakushi
Alias # 4:  Nihon Kamikaze
Alias # 5:  Mongolian Yuga
Alias # 6:  Kensuki Sasake
Height:  5 foot 11 - 180.3 cm
Weight:  223 lbs. - 101.2 kg
Date Of Birth:  December 12, 1966
(age 51)
1   W.C.W. U.S. Heavyweight (44 days)

1  

Total Championships

CHAMPIONSHIP TIMELINE
 
W.C.W. U.S. Heavyweight   Nov. 13, 1995  ‐  Dec. 27, 1995  (44 days)   Tokyo, Kantō, Japan  (--)
 
TOTAL TIME HOLDING A CHAMPIONSHIP:
44 DAYS
 
AVERAGE TIME HOLDING A CHAMPIONSHIP:
44 DAYS


# OF WINS IN A LOCATION

 CITY: # Of
Wins:
   STATE / PROVINCE: # Of
Wins:
   COUNTRY: # Of
Wins:
 
 Tokyo, Kantō, Japan 1  
 Kantō 1  
 Japan 1