Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's thereElias Samson
EliasSamson_2017.jpg
Elias Samson
Real Name:  Logan Shulo
Alias # 2:  Elias Sampson
Alias # 3:  Logan Shulo
Height:  6 foot 1 - 185.4 cm
Weight:  222 lbs. - 100.7 kg
Date Of Birth:  November 22, 1987
(age 30)