Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's thereDasha Fuentes

Dasha Fuentes
Real Name:  Dasha Gonzalez Kuret
Alias # 2:  Dasha
Date Of Birth:  April 17, 1988
(age 28)