Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's thereSawyer Fulton
SawyerFulton_2017.jpg
Sawyer Fulton
Real Name:  Jacob Southwick
Alias # 2:  Jacob Southwick
Alias # 3:  Jake South
Height:  6 foot 8 - 203.2 cm
Weight:  285 lbs. - 129.3 kg
Date Of Birth:  April 02, 1990
(age 28)