Wrestler Brief Bio
Start typing a name to see who's there


Syuri

Syuri
Real Name:  Syuri Kondo
Alias # 2:  Ant Lady
Alias # 3:  KG
Alias # 4:  Kirigakure Saizō
Alias # 5:  Syu☆ri
Height:  5 foot 5 - 164.0 cm
Weight:  128 lbs. - 58.0 kg
Date Of Birth:  February 08, 1989
(age 28)
1   E.C.C.W. Women's (231 days)

1  

Total Championships

CHAMPIONSHIP TIMELINE
 
E.C.C.W. Women's   Jul. 12, 2015  ‐  Feb. 28, 2016  (231 days)   Kawasaki, Kantō, Japan
 
TOTAL TIME HOLDING A CHAMPIONSHIP:
231 DAYS
 
AVERAGE TIME HOLDING A CHAMPIONSHIP:
231 DAYS


# OF WINS IN A LOCATION

 CITY: # Of
Wins:
   STATE / PROVINCE: # Of
Wins:
   COUNTRY: # Of
Wins:
 
 Kawasaki, Kantō, Japan 1  
 Kantō 1  
 Japan 1